راهنما

تنبیه کودکان
به کودکان دشنام ندهیم
به کودکان دشنام ندهیم

اکنون دیگر تنبیه بدنی کودکان در بسیاری از جوامع ناپسند است و تذکر کلامی جایگزین آن شده است.

تنبیه، کودکان را دروغگو می کند!
تنبیه، کودکان را دروغگو می کند!

کودکانی که در مدرسه ای با اصول سفت و سخت و تنبیه به سر می برند، تمایل بیشتری به دروغ گفتن دارند تا رفتارهای نادرست خود را پنهان کنند.

کودکان را تنبیه نکنیم
کودکان را تنبیه نکنیم!

کارشناسان سازمان ملل برای بهتر کردن شیوه جمع‌آوری اطلاعات درباره خشونت علیه کودکان در جهان، فراخوان دادند.

تنبیه بدنی و رویاهای پاره پاره کودکان

 «ای کاش می‌توانستم در آسمان پرواز کنم و از این تاریکی به روشنایی بروم» 

Syndicate content
hodak.png