راهنما

گروه بندی سنی

کتاب های کودک و نوجوان پایگاه کتابک با توجه به اصول روانشناسی رشد و مخاطب شناسی گروه بندی شده اند و شما مادر،‌ پدر، آموزگار و کتابدار گرامی می توانید مناسب ترین کتاب های هر گروه سنی را در زیر گروه های سنی بیابید. کتاب های پیشنهاد شده در هر گروه سنی، کتاب هایی است که به طور ویژه برای کودکان در آن رده سنی، پدید آمده است اما آشکار است که این مرزها و گروه بندی ها قطعی نیست و کتاب های پیشنهاد شده در گروه های سنی بالاتر برای کتابخوانی به شیوه بلندخوانی برای کودکان رده سنی پایین تر بسیار سودمند است. باید توجه داشت در گزینش کتاب ها باید به ویژگی های فردی کودک نیز توجه شود.

hodak.png