راهنما

کتاب درمانی
کتاب درمانی چیست؟ کتاب درمانی

در این بخش با مفهوم و‌ گام های کتاب درمانی آشنا می شوید.

سخن آغازین سخن آغازین

در این بخش با دیدگاه های موجود درباره کتاب‌ درمانی آشنا می شوید.

روش گزینش کتاب روش گزینش کتاب

در این بخش با معیارهای کلی برای گزینش کتاب مناسب آشنا می شوید.

معرفی کتاب معرفی کتاب

در این بخش شما می توانید کتاب هایی را مناسب با مشکلات متداول کودکان پیدا کنید. فراموش نکنید که پیش از پیشنهاد کردن کتاب به کودک یا دانش آموز کتاب را خودتان مطالعه کنید.

hodak.png