راهنما

  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/ketabak/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/ketabak/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
کتاب های کودک و نوجوان

در بخش کتابخانه کودک و نوجوان پایگاه کتابک شما به عنوان مادر یا پدر، آموزگار یا مربی و کتابدار می توانید کتاب های مناسب کودکان و نوجوانان را بیابید.
در کتابخانه کودک و نوجوان کتابک، کتاب ها بر پایه گونه ی ادبی، گروه سنی و توانایی کودکان ( کودکان با نیاز های ویژه) گروه بندی شده اند. البته باید توجه داشت که این گروه بندی ها قطعی نیست و گاه یک کتاب در چند گروه بندی پیشنهاد شده است.
همکاران ما کتاب های کودک و نوجوان موجود در بازار را از دیدگاه های گوناگون بررسی، ارزیابی و پیشنهاد می کنند و فعالیت های ترویجی و نتایج پژوهش های میدانی خود را با شما سهیم می شوند. در پایگاه کتابک،‌ شما نیز می توانید دیدگاه ها ی خود را درباره هر کتاب و همچنین  تجربه های ترویجی خود از آن کتاب را برای کتابک ارسال کنید تا در همین بخش منتشر شود.

hodak.png