راهنما

فهرست کتاب های ماه

در بخش "تازه های کتاب"، کارشناسان کتابک کتاب های مناسب را نقد و بررسی و در مواردی فعالیت هایی نیز برای ترویج بهتر آن پیشنهاد می کنند. این کتاب ها وارد کتابخانه کتابک شده و همواره در دسترس علاقمندان قرار دارد. اما این گونه معرفی زمان بر است. دوستداران کتابک خواسته اند که سریع تر در جریان بیشتر انتشار کتاب های مناسب و تازه های بازار قرار گیرند.
کتابک برای پاسخگویی به این نیاز آن ها فهرست کتاب های مناسب ماه را در دسترش علاقمندان می گذارد. این فهرست نیز هر ماه کامل و کامل تر خواهد شد. کتاب های فهرست به تدریج بررسی می شوند و به کتابخانه کتابک راه می یابند.

کتاب های ماه
hodak.png