راهنما

فهرست کتاب های ماه
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/ketabak/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/ketabak/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/ketabak/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.
  • warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: disallowed Unicode code point (>= 0xd800 && <= 0xdfff) at offset 1811 in /home/ketabak/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/cleanstring.inc on line 157.

در بخش "تازه های کتاب"، کارشناسان کتابک کتاب های مناسب را نقد و بررسی و در مواردی فعالیت هایی نیز برای ترویج بهتر آن پیشنهاد می کنند. این کتاب ها وارد کتابخانه کتابک شده و همواره در دسترس علاقمندان قرار دارد. اما این گونه معرفی زمان بر است. دوستداران کتابک خواسته اند که سریع تر در جریان بیشتر انتشار کتاب های مناسب و تازه های بازار قرار گیرند.
کتابک برای پاسخگویی به این نیاز آن ها فهرست کتاب های مناسب ماه را در دسترش علاقمندان می گذارد. این فهرست نیز هر ماه کامل و کامل تر خواهد شد. کتاب های فهرست به تدریج بررسی می شوند و به کتابخانه کتابک راه می یابند.

کتاب های ماه
hodak.png