فهرست کتاب های ماه - شهریور ۹۲

کتاب کودک و نوجوان: چه کسی به دنبال آقا فیله می رود؟

چه کسی به دنبال آقا فیله می رود؟

یک روز آقا فیله می خواهد آب تنی کند. حیوانات دیگر هم به دنبال او راه می افتند! می دانید چه حیواناتی و چند تا بودند؟ دو کرگدن، سه تا زرافه، چهارتا شیر، پنج تا گورخر، شش تا کفتار، هفت تا گراز، هشت تا قورباغه، و نه تا پرنده سخن گو می روند تا با او آب تنی کنند.

ادامهٔ نوشته ...
کتاب کودک و نوجوان: پنجره ی سلام و خداحافظی

پنجره ی سلام و خداحافظی

خانه قدیمی مادربزرگ در وسط شهر قرار دارد و هر کسی برای رسیدن به آن جا ناچاراست از کنار پنجره آشپزخانه عبور کند. نوه آنان دختر کوچکی است که مشاهدات خود را از این پنجره بیان می کند.

ادامهٔ نوشته ...
کتاب کودک و نوجوان: داستان تریسی بیکر

داستان تریسی بیکر

تریسی دختر ده ساله ای است که پدر ندارد و مادر که توانایی نگهداری او را ندارد، او را به پرورشگاه سپرده است. تریسی همواره رویای با مادر بودن یا داشتن سرپرستی دلخواه را در سر می پروراند.

ادامهٔ نوشته ...
کتاب کودک و نوجوان: سفر کک و مک

سفر کک و مک

ادامهٔ نوشته ...
کتاب کودک و نوجوان: نخل ها قد می کشند

نخل ها قد می کشند

کاهن بزرگ در جایگاه خود نشسته است و چشم به حرکات «بدخشان» دوخته است. بدخشان جلو می آید و به کاهن احترام می گذارد. رییس کاهنان می پرسد: «چه تصمیمی گرفته ای؟» بدخشان مِن مِن کنان می گوید: «ای کاهن بزرگ، من تصمیم بهتری گرفته ام.»

ادامهٔ نوشته ...
کتاب کودک و نوجوان: بچه پرحرف

بچه پرحرف

دیزی خواهر کوچک مکس کارهای بامزه ای می کند. او با شست پایش بازی می کند، با قاشق بر روی ظرف ها می کوبد و کارهای بسیار دیگر. تنها یک کارنمی کند و آن هم حرف زدن است.

ادامهٔ نوشته ...