بهمن رستم آبادی

کتاب کودک و نوجوان: چگونه می توان بال شکسته ای را درمان کرد؟

چگونه می توان بال شکسته ای را درمان کرد؟

هیچکس افتادن پرنده را ندید و هیچکس حتی نیم نگاهی هم به او نینداخت. امّا نه! افتادن پرنده از چشم پسر بچه پنهان نماند. او پرنده ای را دید که بالش شکسته است.پرنده را برداشت و به اتفاق مادرش به خانه برد.

ادامهٔ نوشته ...

کتاب کودک و نوجوان: این جا مال من است

این جا مال من است

 

ادامهٔ نوشته ...