پریسا نیکوکار

خدمات کتابخانه ای برای کودکان

خدمات کتابخانه ای برای کودکان

درقانون اساسی هند به حقوق کودک بین ۶ تا ۱۴ سال تأکید فراوانی شده است و آموزش را حق مسلم وی می داند. آنان معتقد هستند تمام کودکان بدون هیچگونه محدودیتی حق استفاده از کتابخانه عمومی، بعنوان یک ابزار آموزشی و یا به عنوان یک مرکز آموزش غیر رسمی را دارند.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام