داستان نویسی کودکان

دستنوشته های کودکان و نوجوانان در شورای کتاب کودک بررسی می شود

دستنوشته های کودکان و نوجوانان در شورای کتاب کودک بررسی می شود

 گروه بررسی آثار و دستنوشته های کودکان و نوجوانان، در شورای تاب کودک برای دریافت  دستنوشته های کودکان و نوجوانان اعلام آمادگی کرده است. 

ادامهٔ نوشته ...