آشنا کردن کودکان با طرح پرسش

آشنا کردن کودکان با طرح پرسش
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

در این فعالیت ساده دانش آموزان سال اول دبستان می آموزند برای درک درستی یا نادرستی مطالب از شیوه ی آزمون و خطا استفاده کنند و پاسخ دقیق را به دست آورند. این فعالیت، پس از این که دانش آموزان مهارت های مشاهده و مصاحبه، آمارگیری و طبقه بندی را یاد گرفتند در فروردین و اردیبهشت در مورد موضوع های مختلف، از جمله درخت و ... می تواند تکرار شود. در اردیبهشت ماه بیشتر کودکان می توانند نتیجه ی کار را در جمله های کوتاه بنویسند.آموزگار از دانش آموزان می خواهد درباره ی سودمندی های آب حرف بزنند و پرسش های خود را درباره ی آب مطرح کنند. خود آموزگار هم با طرح سوالاتی، کودکان را به فکر کردن و طرح پرسش های جدید وا می دارد تا برپایه ی میزان اندک و محدود آگاهی و تجربه ی خود، با کمک او به تفکر بپردازند و بیاموزند در چارچوب مورد نظر چگونه سوال کنند. آ

راهنما

عضویت در کانال تلگرام