تبریک تبریک-عباس یمینی شریف

شد عید نوروز  
 عید دل افروز 
 
 در باغ‌ها باز شد    
 غنچه‌ها باز

سبز و است و خندون  
 باغ بیابان  
     
 گنجشک زیبا  
 گوید به گل‌ها

جیک جیک جیک   
  تبریک تبریک

ما بچه‌ها    
هم شادیم و هم خرم  
 در خانه ما  
 مامان و بابا

شادن و خوشحال   
چون نو شده سال 
   
 ساعت خوش و شاد  
هی می زنه داد

جیک جیک جیک    
تبریک تبریک

راهنما

عضویت در کانال تلگرام