ترن-ثمین باغچه بان

نویسنده: 
ثمین باغچه بان
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

ترنم قشنگه توش پراز پلنگه
ترنم تندمیره تندمیره تندمیره
شی فو شی فو دو دو
شی فو شی فو دو
ترنم ملوسه توش پراز عروسه
ترنم تند میره تند میره
شی فو شی فو دو دو
شی فو شی فو دو
ترنم کوچولوس توش پراز آلبالوس
ترنم تند میره تند میره
شی فو شی فو دو دو
شی فو شی فو دو
رو تاق ترنم ،یه آهو نشسته
ترنم توکوهه تودشته توراهه
شی فوشی فو دو دو
شی فو شی فو دو
پیش راننده شم یه خرگوش نشسته
ترنم توکوهه تودشته توراهه
شی فو شی فو دو دو
شی فو شی فو دو

راهنما

عضویت در کانال تلگرام