دوست - جعفر ابراهیمی

دوست - جعفر ابراهیمی
نویسنده: 
جعفر ابراهیمی
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

یه گربه دارم
دمش درازه

خیلی قشنگه
گربه ی نازه !

بازی می کنم
با اون، همیشه

هیچ وقت از بازی
خسته نمی شه

من براش می شم
یه موش کوچک

بهش نگفتم
که هست عروسک!

جعفر ابراهیمی

راهنما

عضویت در کانال تلگرام