راهنمای ترویج خواندن پایگاه کتابک

راهنمای ترویج خواندن،‌ جایی است که شما به عنوان مادر،  پدر، آموزگار و یا کتابدار می توانید با موضوع "کودکان، ادبیات کودکان و ترویج کتابخوانی"  کتاب، نشریه،‌ مقاله و یا مصاحبه هایی پیدا کنید که شما را در مطالعه بیشتر درباره این موضوع ها یاری رسانند.

کاربردها و فعالیت‌های یک کتاب

تنها خواندن کافی نیست!

اگر می خواهیم که خواندن کتاب بر زندگی کودکان و نوجوانان بیشترین تاثیر را بگذارد، باید درباره کتاب با آن ها گفت و گو کنیم یا فعالیت هایی را در پیوند با آن برنامه ریزی کنیم.

کتابک به تدریج کتاب های مناسب در گروه های سنی مختلف را برمی گزیند و فعالیت هایی را در اختیار شما می گذارد. شما هم فعالیت های پیشنهادی خود را برای کتابک بفرستید.

کاربردها و فعالیت‌های یک کتاب

سوگندنامه خواندن

سوگند می خورم که بخوانم!
هر روز و هر شب
می دانم که خواندن کلیدی است
برای رشد و بالندگی من

با خود می خوانم
برای همگان می خوانم
می خوانم
در سکوت یا با ندایی بلند

پشت میز،
در خانه یا مدرسه
در زمین بازی یا در بستر
در کنار آتش یا برکه
می خوانم!

هر کتابی که می خوانم
نوری در سرم روشن می شود
به اندیشه هایم شاخ و برگ می دهد
رویاهایم را می پروراند

پس
سوگند می خورم
به راه خواندن روم
تا سیراب شود
ذهنم
از آنچه هر روز بدان نیازمنداست

باشد که این سوگند نامه دانش آموزان را برای همه عمر کتابخوان کند!

سوگندنامه خواندن