ساختمان و تجهیزات کتابخانه های آموزشگاهی

ساختمان و تجهیزات کتابخانه های آموزشگاهی
شناسنامه کتاب
نویسنده: 
شهرزاد طاهری لطفی
ناشران: 
سال نشر: 
۱۳۸۷

طرح و ساختمان کتابخانه از دیرباز مهم و مورد توجه بوده است.انجمن های تخصصی کتابداری در دنیا همواره در پی ایجاد معیارها و استانداردهایی در زمینه های مختلف با توجه به تنوع شکلی و خدماتی کتابخانه ها هستند. این کتاب درباره ی استانداردهای طرح ریزی ساختمان، محل کتابخانه، شرایط اختصاصی ساختمان کتابخانه و تجهیزات دیداری و شنیداری در کتابخانه های آموزشگاهی است که برای  کتابخانه های عمومی کودکان و نوجوانان نیز کاربرد دارد. کتاب دارای فهرست منابع است.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام