لالا، لالا، گل چایی

لالا، لالا، گل چایی

لالا، لالا، گل چایی
بابات رفته خونه دایی

لالا،لالا، گل غوره 
خونه دایی به ما دوره

لالا،لالا گل نازی 
بابات رفته به سربازی 

لالا، لالا، گلم باشی 
نمیری همدمم باشی

لالا،لالا، گل سنبل 
ببین چهچهه زنه بلبل

گردآورندگان:
سهیلا تذهیبی
شهلا شجاع‌دوست

راهنما

عضویت در کانال تلگرام