لالایی آملی

لالایی آملی
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

برگردان لالایی:

بچه بچه
بچه خودش به مهمانی می رود
بچه به کجا مهمانی می رود؟
بچه به بابل مهمانی می رود
در بابل چه کسی را دارد؟
دائی جانش هست
بابل را آب برد
(اما)دائی جانش را آب نبرد.

به روایت: ابراهیم رمضانی از روستای کوچک بیشه محله آمل

راهنما

عضویت در کانال تلگرام