لالایی اهری

لالایی اهری
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

برگردان لالایی :

لای لای می گویم که بخوابی

غرق گل سرخ بشوی 

لا به لای گلهای سرخ 

خواب دنجی پیدا کنی

 

گردآورنده از اهر: رضا بالا گر

 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام