لالایی کاشمری (خراسان)

 لالایی کاشمری (خراسان)
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

لالالا گل نازی،
بابات رفته به سربازی

لالالا گل پسته،
شدم از گریه هات خسته

لالالا گل زیره،
دوخورو ای چشم حیزه

لالالا گل عناب،
شدم از گریه هات بی تاب

لالالا گل جارو،
دخورو ای بچه ی پر رو

*این لالایی از مجموعه لالایی‌های کهن سرزمین ما است. با توجه به گذر زمان و تغییرات فرهنگی اگر به واژه ی نا‌مناسبی برخورد کردید، آن را با واژه‌ی پیشنهادی خود جایگزین کنید و سپس برای کودک بخوانید.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام