ماه پیشونی-بهاره نیرومند

نویسنده: 
بهاره نیرومند
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

روز به روز، ماه به ماه
پشت شب های سیاه
بعدِ هر زمستونی،
سوزِ برف و بارونی،
با صدای چلچله فصل بهار خبر می شد
سیزده ها به در می شد!
زندگی بدک نبود
مثه قوريِ شکسته رو دلش ترک نبود!

راهنما

عضویت در کانال تلگرام