چند رهنمود برای آن که فرزندان ۱۰ – ۱۲ ساله شما کتابخوان تر شوند

چند رهنمود برای آن که فرزندان ۱۰ – ۱۲ ساله  شما کتابخوان تر شوند

کودکان و نوجوانان در این سن هم دوست دارند که بزرگتر ها برایشان کتاب بخوانند. سنت بلند خوانی را در خانواده حفظ کنید. در خانه اوقاتی را به خواندن با فرزند خود اختصاص دهید. یک خواندن مشارکتی. یک پاراگراف یا یک صفحه را شما بخوانید و آن گاه نوبت به او می رسد. او نیز بخش هایی را بلند می خواند. او را در خواندن تشویق کنید. سعی کنید کمتر عیب جویی کنید و این زمان را به زمانی پر از شادی و لذت بدل سازید. از او بخواهید که کتابی را مستقل بخواند و سپس درباره آن کتاب با او گفت و گو کنید. این گفت و گو او را بر می انگیزاند که دوباره آن کتاب را بخواند و این بار با دقت بیشتر. از این سن فرزندان خود را تشویق کنید که داستان های بلند تر بخوانند. برای نمونه رمانی که از چندین فصل تشکیل شده است. ممکن است ابتدا به این کار تمایلی نشان ندهد. سعی کنید داستان بلند گیرایی را برگزینید و فصل به فصل با او همراهی کنید و با یکدیگر بخوانید. پس از مدتی او به سوی مستقل خواندن این گونه از کتاب ها روی خواهد آورد. او را تشویق کنید درباره آن کتاب بنویسد و یا اگر دوست دارد از تخیل خود سود جوید و صحنه ای را تقاشی کند. گونه های مختلفی از ادبیات را برای خواندن با او برگزینید و به او پیشنهاد کنید تا بخواند: از داستان های کلاسیک نسبتاً بلند تا زندگینامه ها

راهنما
صفحه اصلی: 

عضویت در کانال تلگرام