دختران هنرمند - عباس یمینی شریف

چه دختران ماهی

پاکیزه تا بخواهی

سوزن و نخ گرفتند

به دوخت و دوز نشستند

قیچی و انگشتانه

آمده در میانه

یکی برش میدانه

به اوساها میمانه

دیگری درز گیره

ماهر و بی نظیره

این یکی روز تا روزه

سوراخ دگمه دوزه

آی یکی ریزه میزه

اطوکشی تمیزه

راهنما

عضویت در کانال تلگرام