آثار ژ- ک‍ری‍س‍ت‍ان‌، ادوارد مورتلمان، سیروس طاهباز