نکته های نوشتن

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی های اینترنتی و نشانی های ایمیل به صورت خودکار به لینک تبدیل می شوند.
  • خط ها و بندها به صور خودکار شناسایی می شوند. اگر بندها شناسایی نشدند، بین آن ها دو خط خالی بگذارید.