معصومیت و تجربه: درآمدی برفلسفه ادبیات کودک

معصومیت و تجربه: درآمدی برفلسفه ادبیات کودک

مطالبی درباره ی فلسفه ی ادبیات کودک، موقعیت و ویژگی های ادبیات کودک، ویژگی ها و مسائل فلسفه ی ادبیات کودک، هدف ادبیات کودک، مفهوم کودکی (معنای معصومیت و تجربه)، معصومیت و تجربه در شعر کودک و افسانه های ایرانی، روش کشف ادبیات کودک، خلاقیت و روش ادبیات کودک، آشنایی زدایی در افسانه های ایرانی، سپید نویسی، بازی همچون یک روش در ادبیات کودک.

هدف نویسنده، آن گونه که در پشت جلد آمده، کشف سرشت ادبیات کودک و از این راه استقلال بخشیدن به فلسفه ی ادبیات کودک است. در این کتاب از روش استقرایی بهره گرفته شده و نویسنده می کوشد با بررسی روش و هدف ادبیات کودک و موقعیت، ویژگی ها و فلسفه ی آن، به سرشت مستقل "فلسفه ادبیات کودک" اعتبار بخشد. نظریه ی «معصومیت و تجربه» که از یافته های بنیاد ین این پژوهش است، برای نخستین بار در اندازه و معنای موجود خود مطرح، و کارآیی آن در آثار شاعران کودک ایران و افسانه های ایرانی بررسی می شود. همچنین برای اولین بار از نظریه ی شناخت شناسی تکوینی ـ رویکرد پیاژه به تبیین شناخت آدمی، در تأویل ادبیات کودک استفاده، و ظرفیت نظریه ی او در این حوزه آشکار شده است.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
مرتضی خسرو نژاد
سال نشر
۱۳۸۳

ديدگاه شما