راهنمای ترویج خواندن

راهنمای ترویج خواندن،‌ جایی است که شما به عنوان مادر،  پدر، آموزگار و یا کتابدار می توانید با موضوع "کودکان، ادبیات کودکان و ترویج کتابخوانی"  کتاب، نشریه،‌ مقاله و یا مصاحبه هایی پیدا کنید که شما را در مطالعه بیشتر درباره این موضوع ها یاری رسانند. 
در این بخش همچنین می توانید با نشریه ها و کتاب های مناسب کودکان و نوجوانان، با توجه به گروه سنی، گونه ادبی و نیازها و توانایی هایشان آشنا شوید.

عضویت در کانال تلگرام