آفرین ساجدی

کتاب کودک و نوجوان: فرهنگ نوجوان سخن
واژه نامه ای عمومی و مصور که در برابر هر مدخل معانی واژه همراه با آوانگاری در مقابل آن آمده است. در برخی موارد مصدر کلمه توضیح داده شده و برای اسم مصدر هم فقط نمونه آمده است. کتاب در مقدمه ای برای درک بهتر متن و چگونگی بازیابی اطلاعات توضیحاتی می دهد و به راهنمای صرف فعل های فارسی و نشانه های...