ارتباط مادر و کودک

همه چيز از روابط اوليه، ميان مادر و کودک آغاز می شود!
از نتایج پژوهش هایی که در زمینه رشد کودک گرد آمده اند می دانیم که کلید تحول و بالندگی آینده کودک نه بر مبنای مجموعه هایی خاص از اقدامات مراقبتی و تربیتی بلکه بر پایه کیفیت عمومی ارتباط میان مادر و کودک استوار است. نگرش فوق با نتایج تحقیقات فراوانی که «بده بستان آغازین» میان مادر و فرزند را دنبال...