الفبا ورزی با کاکا کلاغه

کتاب های موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در میان کتاب های برگزیده پدرها، مادرها و کودکان
ده عنوان کتابِ برتر از نگاه پدرها، مادرها و کودکان در نخستین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی «گوزن زرد» معرفی شدند. نزدیک به صد عنوان کتاب داستانی و غیرداستانی در نخستین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی «گوزن زرد» ارزیابی و داوری شد.   این کتاب‌ها از بین کتاب‌های راه یافته به فهرست نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم لاک‌پشت پرنده...