بازآفرینی

اغلب بازنویسی‌ها و بازآفرینی‌ها در شمار آثار بازاری‌ هستند
مرجان فولادوند، نویسنده کودک و نوجوان بر این باور است که حجم بسیار زیادی از کتاب‌هایی که در ایران منتشر می‌شود، مخصوصا در حوزه کودک و نوجوان، در زمینه بازنویسی و بازآفرینی‌های مرتبط با ادبیات کهن است اما متاسفانه اغلب آنها بازاری‌اند و ادبیات کهن را به بدترین شیوه ممکن به مخاطبان ارائه می‌کنند....
دویدم و دویدم
یكی از كهن‌ترین ترانه - متل‌های ایرانی است كه پیشینه‌ای بلند در تاریخِ فرهنگ این سرزمین دارد. این ترانه - متل روایت داد و دهش است، از یك دست بگیر و از دست دیگر ببخش. در این داد و دهش چهره‌ های گوناگون كار و زندگی به كودكان خردسال شناسانده می‌شود. اكنون برخی پاره‌های این ترانه - متل دیگر چندان با...