نوشته‌های مرتبط با: بازی بش داش

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «بازی بش داش» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
بازی یک قل دو قل

بازی یک قل دو قل

یک قل دو قل، یک گل دو گل، بش داش، پنج پنج، پاسنگ کا، رگ‌رگ بازی یا سنگچران گونه‌ای بازی ایرانی است که به‌وسیله تعدادی سنگ انجام می‌شود. این بازی‌ها به گونه‌ای طراحی شده که محدودیت سن و جنس ندارد.

ادامهٔ نوشته ...