بریگیته ونینگر

کتاب کودک و نوجوان: یک توپ برای همه
مولی، فِردی، هنری و مکس توپ بازی می‌کنند. "ریکو" توپ آن ها را برمی دارد و بازی را به هم می‌زند. در تلاشی که جانوران برای پس گرفتن توپ شان می‌کنند، مکس موشه با گذشت و مدارا موفق می‌شود ریکو را هم با خودشان همراه کند. این جانوران با این که هر کدام مشکلی دارند: مولی خوب نمی‌دود، فِردی خوب نمی‌شنود،...
کتاب کودک و نوجوان: تقصیر من بود!
باز هم همان ماجرای همیشگی، توپ بازی در اتاق و شکستن یکی از وسیله های گرانبها یا محبوب بزرگترها. حالا موشی چه کار باید بکند؟ هر چه با برادرش موش موشی فکرهای شان را روی هم می گذارند، چیزی به عقل شان نمی رسد، یا اگر هم می رسد، فایده ای ندارد. تند تند خرده شیشه ها را از روی زمین جمع می کنند که ناگهان...