تاخیر کلامی

تاخیرها و اختلالات زبانی و گفتاری چه هستند؟
در این مقاله به چیستی تاخیرها و اختلالات زبانی و گفتاری پرداخته شده است. مراحل رشد زبانی کودکان مطرح و راهکارهای رفتار با کودک دارای اختلالات زبانی و همچنین چگونگی تقویت گفتار آنان ارائه شده است. تکلم: صدایی که از دهانمان خارج می‌شود. وقتی دیگران آن را نمی‌فهمند مشکلی وجود دارد. مشکلات کلامی، مثل...