تمثیل

کتاب کودک و نوجوان: طوطی و بازرگان
"مرد بازرگان رفت و رفت از کوه و دشت گذشت تا به هندوستان رسید، هر چه داشت به سود فروخت و هر چه خواست به قیمت خرید. تحفه و سوغات فراوان در بار بست و وقت برگشت یاد خواهش و سفارش طوطی افتاد، بار و بنه وانهاد و رو به راه جنگل نهاد" این اثر بازنویسی از نظم به نثری آهنگین از حکایت معروف "بازرگانی که به...