نوشته‌های مرتبط با: حوادث طبیعی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «حوادث طبیعی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
 آیا سیل در ذات خود ویرانگر است؟

 آیا سیل در ذات خود ویرانگر است؟

به سبب رخدادهایی ناگوار که برای مردم سرزمین ما پیش آمده از اکرم کشایی، شاعر و کارشناس آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری خواستم که در این باره کاری انجام دهند. این پاره شعر را که متاثر از یک خبر در او شکل گرفته بود برای ما فرستاد:

ادامهٔ نوشته ...