خشم

کتاب کودک و نوجوان: آیدابی و نقشه های او برای به اوج رساندن شادی، دوری از فاجعه
آیدابی دختری ١٠ ساله است عاشق طبیعت، درختان و زمین. او با پدر و مادرش در مزرعه ای بیرون شهر زندگی می کند.او به مدرسه نمی رود و با پدر و مادرش درس می خواند اما به علت بیماری سرطان مادر او به ناچار به مدرسه می رود. او که حاضر نیست شرایط به وجود آمده را بپذیرد همه را در خانه و مدرسه با کینه توزی نگاه...