خط فارسی

ایرج کابلی، امتدادی روشن در تحول خط فارسی برای آموزش کودکان - بخش نخست
استاد ایرج کابلی که در بهمن ماه ۱۳۹۹ درگذشت، یکی از سرآمدان تحول خط فارسی برای آموزش به کودکان یا بزرگ‌سالان، یا غیرفارسی زبان‌ها بود. او یکی از آموزش‌گران برجسته و امتداد منطقی تحول خط فارسی از دوره مشروطه تا امروز به شمار می‌رود. ارزش‌های او در این زمینه در دوره زندگی‌اش به درستی شناخته نشد، شاید...
چیدمان بلوکی در آموزش خواندن و نوشتن به کودکان اول دبستان(قسمت دوم)
آسیب‌شناسی سوادآموزی پایه در ایران - بخش پنجم بالش پر از پر است سرگذشت زبان‌آموزی به کودکان این سرزمین و همه کودکانی که می‌خواهند خواندن و نوشتن زبان فارسی را بیاموزند مانند این جمله یا عبارت است. (بالش پر از پر است.) هیچ کسی در ابتدا نمی‌تواند ادعا کند که قصد یا معنای این جمله را متوجه شده است....
درست نویسی بر زیبانویسی تقدم دارد
آسیب‌شناسی سوادآموزی پایه در ایران - بخش سوم در دو جستار پیشین نقطه پایانی بر رسمیت کاربرد خط تحریری در کتاب فارسی اول دبستان و سوادآموزی پایه و شکل‌گیری خط راست‌نگار در برابر خط کژنگار تحریری، این نکته باز شد که بازگشت خط کژنگار تحریری به نظام سوادآموزی ایران کاری بدون پشتوانه نظری و در حقیقت به...
تاریخ به کارگیری کژنگاری یا خط شکسته در فارسی اول دبستان
آسیب‌شناسی سوادآموزی پایه در ایران - بخش دوم کاربرد خط تحریری برای کودک دبستانی، شکست کاری نابجا سوادآموزی پایه و شکل‌گیری خط راست‌نگار در برابر خط کژنگار تحریری در ادامه جستار پیشین باید گفت، در دو دهه گذشته، میلیون‌ها خانواده و صدها هزار آموزگار و مربی همواره از خود یا از دیگری پرسیده‌اند که خط...