خودشناسی در کودکان ‚ کودکان و فلسفه‚ فردیت‚ فلسفه برای کودکان‚ خودآگاهی

می‌توانم یک من دیگر بسازم؟
کتاب «می‌توانم یک من دیگر بسازم؟» از درباره پسری به نام کوین است که از کارهای روزانه خسته شده و تصمیم می‌گیرد «یک من دیگر بسازد.» او رباتی می‌خرد و تمام کارهایش را به او یاد می‌دهد. اما سرانجام روزی که من دیگرش به جای کوین ظاهر می‌شود مادرش فورا می‌فهمد که او کوین نیست! این داستان ساخت و پرداخت قوی...