نوشته‌های مرتبط با: خودشناسی در کودکان ‚ کودکان و فلسفه‚ فردیت‚ فلسفه برای کودکان‚ خودآگاهی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «خودشناسی در کودکان ‚ کودکان و فلسفه‚ فردیت‚ فلسفه برای کودکان‚ خودآگاهی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
می‌توانم یک من دیگر بسازم؟

می‌توانم یک من دیگر بسازم؟

کتاب «می‌توانم یک من دیگر بسازم؟» از درباره پسری به نام کوین است که از کارهای روزانه خسته شده و تصمیم می‌گیرد «یک من دیگر بسازد.»

ادامهٔ نوشته ...