داستان های فلسفی

کتاب کودک و نوجوان: سلام کسی آن جا نیست؟
در روزی که "جو" منتظر به دنیا امدن برادر کوچکش است و پدر به علت بردن مادر به بیمارستان او را در خانه تنها گذاشته "میکا" پسر کوچکی از سیاره ای ناشناخته از سفینه ی فضایی اش به طرف زمین و روی یک درخت سیب در باغ خانه ی آن ها پرتاب می شود. هر دو از دیدن هم تعجب می کنند اما در طول گفت و گو هایشان با هم...