دعوای کودکان

لوبی ها در من نبودم
کتاب «لوبی‌ها در من نبودم» داستانی است که با زبان طنز به مخاطبانش نشان می‌دهد که بسیاری از دعواها به دلایل احمقانه رخ می‌دهد. کتاب «لوبی‌ها در من نبودم» داستان لوبی‌هایی است که به این معروف‌اند که بیشتر وقت‌ها با هم کنار می‌آیند؛ اما گاهی هم نه. مثل امروز که با دیدن یک مگس بحثی پایان‌ناپذیر در میان...
کتاب کودک و نوجوان: پسر ماجراجو
"اسم من گوستاو تلوش است. اما مربی های مدرسه جنگ جو صدایم می کنند، چون عاشق کتک کاری ام." گوستاو در جمله ی آغازین کتاب، خود را صادقانه به مخاطبان می شناساند و توضیح می دهد که همه نوع دعوا را دوست دارد: مشت های آهسته ... پرتاب بلوط و فندق و...  چون خیلی کیف دارد. مامانش دیگر تحمل این همه دعوا را...