نوشته‌های مرتبط با: ده اقدام تغذیه با شیر مادر

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «ده اقدام تغذیه با شیر مادر» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
در اجرای طرح دوستدار کودک بیمارستان شبیه خوانی کاشان به عنوان مرکز موفق شناخته ش

در اجرای طرح دوستدار کودک بیمارستان شبیه خوانی کاشان به عنوان مرکز موفق شناخته شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: بیمارستان شبیه خوانی کاشان از سوی وزارت بهداشت در اجرای ده اقدام تغذیه با شیر مادر و معیارهای دوستدار کودک به عنوان مرکز موفق منتخب شده است.

ادامهٔ نوشته ...