نوشته‌های مرتبط با: راین سلزنیک

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «راین سلزنیک» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
خبر لندری

خبر لندری

« کارا لندری » به روزنامه‌نگاری علاقه‌ی فراوانی دارد. والدینش یک سال پیش متارکه کرده‌اند و او به ناچار پس از طی روزهایی بحرانی به مدرسه جدیدی می‌آید. او در مدرسه‌ی جدید به روز نامه‌نگاری ادامه می‌دهد.

ادامهٔ نوشته ...