رقص باد، خنده ی گل

رقص باد، خنده ی گل - پروین دولت آبادی
باد سرد آرام بر صحرا گذشت سبزه‌زاران، رفته‌رفته، زرد گشت تک درخت نارون شد رنگ رنگ زرد شد آن چتر شاداب و قشنگ برگ برگ گل به رقص باد ریخت رشته‌هاى بید بن از هم گسیخت چشمه کم‌کم خشک شد بی‌آب شد باغ و بستان ناگهان در خواب شد کرد دهقان دانه‌ها در زیر خاک کرد کوته شاخهء پیچان تاک فصل پاییز و...