سازمان جهانی تئاتر برای کودک و نوجوان

روز جهانی تئاتر برای کودکان ۲۰۱۹
از سال ۲۰۰۱ سازمان جهانی تئاتر برای کودک و نوجوان، اسیتژ، ۲۰ مارس برابر با ۲۹ اسفند را روز جهانی «تئاتر برای کودکان» نام‌گذاری کرده است تا بر ضرورت دسترسی کودکان به تئاتر و نمایش تاکید کند. ایوت هاردی، رئیس وقت مرکز جهانی تئاتر برای کودکان و نوجوانان در پیامی که در سال ۲۰۱۳ به مناسبت روز جهانی...