سالخوردگی

گفت‌وگوی دو نسل
این ویدیو گفت‌وگوی دو نسل است. کودک: عاشق شدی؟ عشق شبیه چی بود؟پیرمرد: بله، برای من متفاوت با بقیه بود. من دیر عاشق شدم.کودک: باهاش ازدواج کردی؟پیرمرد: نه متاسفانه، کسی که دوست‌اش داشتم فوت کرد. او بیمار شد. کودک: می‌خواهم گریه کنم.پیرمرد: نه نه، گریه نکن، می‌بینی این اتفاقا پیش میاد، زندگی...