نوشته‌های مرتبط با: سلامت مادران و کودکان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «سلامت مادران و کودکان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
در اجرای طرح دوستدار کودک بیمارستان شبیه خوانی کاشان به عنوان مرکز موفق شناخته ش

در اجرای طرح دوستدار کودک بیمارستان شبیه خوانی کاشان به عنوان مرکز موفق شناخته شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: بیمارستان شبیه خوانی کاشان از سوی وزارت بهداشت در اجرای ده اقدام تغذیه با شیر مادر و معیارهای دوستدار کودک به عنوان مرکز موفق منتخب شده است.

ادامهٔ نوشته ...