شعرالو مامان

شعر الو مامان
      الو مامان کجایی؟ تو راهی یا اداره؟ زودتر بیا، زودتر بیا چون موقع ناهاره این جا کنار سفره منتظرت نشستم هنوز غذا نخوردم با اینکه گشنه هستم زود بیا تا خودم را برای تو لوس کنم می خوام که قبل از غذا صورتتو بوس کنم شکوه قاسم نیا از کتاب دامن چین چینی    شکوه قاسم نیا شاعر و نویسنده کودکان و...