شعر بازیچه های بچه ها

بازیچه‌های بچه‌ها - پروین دولت آبادی
آی بادبادک! آی جغجغه! آی فرفره! بازیچه دارم، بچه ها، آی بچه های کوچه ها! بازیچه های رنگ رنگ، ارزان و زیبا و قشنگ! آمد دوباره پیرمرد آن پیرمرد دُوره گرد. با آن نگاه مهربان، آن پیرمرد خوش زَبان گوید برای بچه ها حرفی از آن بازیچه ها: آی جغجغه، فریاد کن! این بچه ها را شاد کن آی فرفره، چَرخی بِزَن! رقصی...