شعر برای کودکان جهان

شعر بچه‌های جهان از محمود کیانوش
بچه های پاکدل، بچه های مهربان؛ چشمه های زندگی، روشنی های جهان، غنچه های آرزو در گلستان امید، سرخگونه یا سیاه زردگونه یا سفید، قلب امروز جهان زنده از مهر شماست، چشم فردای جهان روشن از چهر شماست. محمود کیانوش