نوشته‌های مرتبط با: شعر بهاری

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «شعر بهاری» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
هوای نو بهاری

هوای نو بهاری

هوای نو بهاری

نم نم بارون

چهچه ی قناری

بر لب ِایون

ادامهٔ نوشته ...
رقص باد، خنده ی گل - پروین دولت آبادی

رقص باد، خنده ی گل - پروین دولت آبادی 

باد سرد آرام بر صحرا گذشت

سبزه‌زاران، رفته‌رفته، زرد گشت

تک درخت نارون شد رنگ رنگ

زرد شد آن چتر شاداب و قشنگ

ادامهٔ نوشته ...